Dr. Liridona Jemini Gashi

Prof. Asoc. Dr. Liridona Jemini Gashi

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se, Career Vision Center është themeluar dhe udhëhiqet nga Prof. Asoc. Dr. Liridona Jemini Gashi, një eksperte e njohur për procesin e vendimmarrjes së të rinjve për karrierë, e cila është një ndër kuadrot me kontribut shumëvjeçar në këtë fushë, në Kosovë. Prof. Jemini Gashi, përveç zhvillimit dhe avancimit të kësaj fushe në aspektin akademik, është angazhuar përgjatë gjithë kohës në studimin e faktorëve që kanë ndikim në këtë proces të rëndësishëm. Jemini Gashi shquhet për kontributin e saj në botimin e shumë studimeve dhe publikimeve shkencore, duke e bërë atë një autoritet në fushën e vendimmarrjes për karrierë. Në veçanti, Prof. Jemini Gashi ka të botuara dy libra të rëndësishëm, të cilat trajtojnë thellësisht këtë proces jetësor dhe ofrojnë udhëzime të vlefshme për të rinjtë (dhe jo vetëm), në zgjedhjen e tyre për karrierë. Me ekspertizën dhe përvojën e saj edhe në sferën praktike, Prof. Jemini Gashi synon që përmes qendrës, të ofrojë mbështetje profesionale për të rinjtë në kohën vendimtare të tyre. Së shpejti, qendrës do t’i bashkohen profesionistë me potencial dhe interesim për fushën e orientimit për karrierë.

Komponentët e karrierës

Zhvillimi për karrierë

Zhvillimi për karrierë është procesi i përmirësimit të aftësive dhe të njohurive profesionale të një personi në një fushë të caktuar pune. Ky proces përfshin të gjitha veprimet që ndihmojnë në rritjen e njohurive, aftësive dhe eksperiencave të një personi në punën e tij ose saj. Zhvillimi për karrierë mund të jetë i brendshëm ose i jashtëm, dhe mund të përfshijë trajnime, kursime, seminare, shkollime, mentorim, coaching dhe shumë aktivitete të tjera që ndihmojnë në përmirësimin e performancës dhe në ndërtimin e një karriere të suksesshme. Në një botë të ndryshueshme dhe në një treg konkurrues të punës, zhvillimi për karrierë është thelbësor për të arritur suksesin dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e një personi në karrierën e tij ose saj.

Edukimi për karrierë

Edukimi për karrierë është procesi i përgatitjes së një personi për të përmbushur objektivat e tij në karrierë. Kjo përfshin shkollimin, trajnimin dhe zhvillimin e aftësive profesionale në fushën e punës së tij ose saj. Edukimi për karrierë mund të jetë formal ose informal dhe mund të përfshijë trajnime në punë, shkollime teknike ose universitare, kurse online dhe shumë mundësi të tjera. Në këtë mënyrë, edukimi për karrierë është thelbësor për të përmirësuar performancën, për të zgjeruar njohuritë dhe aftësitë, për të rritur mundësitë e avancimit dhe për të ndryshuar fushat e punës. Edukimi për karrierë është një investim i vlefshëm në veten dhe në karrierën e një personi, sepse mund të ndihmojë në ndërtimin e një baze solide të njohurive dhe aftësive të nevojshme për të arritur objektivat e karrierës.

Orientimi për karriere

Orientimi për karrierë është procesi i zgjedhjes dhe planifikimit të një karriere të suksesshme dhe të përshtatshme me interesat, aftësitë dhe objektivat e një personi. Ky proces përfshin njohjen e vetes dhe mundësive të mundshme të karrierës, përzgjedhjen e fushës së punës dhe planifikimin e hapat për të arritur objektivat karrierës. Një orientim i mirë për karrierën mund të ndihmojë një person të ndjehet i motivuar dhe të sigurojë një përparim të qëndrueshëm në karrierën e tij ose saj. Gjetja e një orientimi të përshtatshëm për karrierën mund të ndihmojë një person të ndjehet i lumtur dhe i suksesshëm në jetën e tij profesionale.

Këshillimi për karrierë

Zhvillimi për karrierë, edukimi për karrierë dhe orientimi për karrierë trajtohen në mënyrën më të drejtë dhe të përshtatshme, përmes procesit të këshillimit për karrierë. Këshillimi për karrierë konsiderohet element kyç për ndërtimin e kapaciteteve dhe ne po e përmbushim këtë nevojë përmes Career Vision Center. Funksioni i Këshillimit për Karrierë i ndihmon individët të marrin seanca të personalizuara këshillimi për të hartuar rrugëtimin e tyre profesional.

Shërbimet

  • Këshillim individual për karrierë

  • Punëtori me grup të rinjsh

  • Punëtori për prindër

  • Punëtori për psikologë/pedagogë dhe këshilltarë karriere

  • Punëtori për mësimdhënës

img