Career Vision Center

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Career Vision Center

një vend që ju ofron ekspertizë dhe profesionistë të përkushtuar për të ndihmuar individët të gjejnë rrugën e tyre në botën e karrierës.

Vizioni, vlerat dhe misioni

Vizioni, vlerat dhe misioni

Career Vision Center është qendër profesionale, e specializuar në fuqizimin e individëve për të ndërtuar një qasje të drejtë mbi edukimin për karrierë, eksplorimin e mundësive, zhvillimin për karrierë, planifikimin dhe orientimin drejt vendimmarrjes

Me Career Vision Center

ju jeni në rrugën drejt suksesit...

Ne angazhohemi për të nxitur zhvillimin e karrierës dhe promovuar rëndësinë e edukimit për karrierë. Përmes partneriteteve strategjike me institucione arsimore, organizata të ndryshme dhe kompani të suksesshme, sigurojmë burime të avancuara dhe mundësi të zgjeruara për klientët tanë.

CVCenter

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Career Vision Center, një vend që ju ofron ekspertizë dhe profesionistë të përkushtuar për të ndihmuar individët të gjejnë rrugën e tyre në botën e karrierës. Në Career Vision Center ëndrrat dhe objektivat tuaja do të bëhen realitet përmes eksperiencës dhe ekspertizës sonë për t’ju orientuar në zhvillimin e një plani të qartë karriere. Ne ofrojmë mbështetjen tonë për t’ju drejtuar të zbuloni pasionin tuaj, të identifikoni aftësitë dhe potencialin tuaj, dhe të ndërmerrni hapat e duhur për të arritur suksesin në fushën e karrierës tuaj. Bashkohuni me ne dhe do të realizoni suksesin tuaj të merituar në karrierë, duke përmirësuar jo vetëm jetën tuaj, por edhe të të gjithë komunitetit rreth jush. Po sgjeroj qe ne balline te jete nje slide me shkrimin e mesiperm.

Rreth neshë

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Career Vision Center

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se, Career Vision Center është themeluar dhe udhëhiqet nga Prof. Asoc. Dr. Liridona Jemini Gashi, një eksperte e njohur për procesin e vendimmarrjes së të rinjve për karrierë, e cila është një ndër kuadrot me kontribut shumëvjeçar në këtë fushë, në Kosovë. Prof. Jemini Gashi, përveç zhvillimit dhe avancimit të kësaj fushe në aspektin akademik, është angazhuar përgjatë gjithë kohës në studimin e faktorëve që kanë ndikim në këtë proces të rëndësishëm. Jemini Gashi shquhet për kontributin e saj në botimin e shumë studimeve dhe publikimeve shkencore, duke e bërë atë një autoritet në fushën e vendimmarrjes për karrierë. Në veçanti, Prof. Jemini Gashi ka të botuara dy libra të rëndësishëm, të cilat trajtojnë thellësisht këtë proces jetësor dhe ofrojnë udhëzime të vlefshme për të rinjtë (dhe jo vetëm), në zgjedhjen e tyre për karrierë. Me ekspertizën dhe përvojën e saj edhe në sferën praktike, Prof. Jemini Gashi synon që përmes qendrës, të ofrojë mbështetje profesionale për të rinjtë në kohën vendimtare të tyre. Së shpejti, qendrës do t’i bashkohen profesionistë me potencial dhe interesim për fushën e orientimit për karrierë.

img

Liridona Jemini Gashi

Prof. Asoc. Dr.
Shërbimet

Shërbimet tona...

Këshillim individual për karrierë

Me kënaqësi ju njoftojmë se "Creer Vision Center" është hapur për të vazhduar me ofrimin e këshillimit individual për karrierë, mundësi kjo për të rinjtë, në rrugën drejt një karriere të suksesshme dhe të qëndrueshme.

Lexo më shumë

Punëtori me grup të rinjsh

Career Vision Center ka kënaqësinë t’ju njoftojë për punëtorinë tonë të re dhe inovative, tashmë të dëshmuar si në nivelin global, ashtu edhe në kontekstin tonë, e cila është e dedikuar për t’ju përgatitur për procesin e vendimmarrjes për karrierën tuaj.

Lexo më shumë

Punëtori për prindër/kujdestar të të rinjve

Mbi bazën e rëndësisë kruciale që kanë sistemet mbështetëse në orientimin e të rinjve për karrierë, Career Vision Center ofron sherbime profesionale të specifikuara për grupe përkatëse, prindër, mësimdhënës, psikologë, pedagoge, këshilltarë karrierë, zyrtar për karrierë brenda institucioneve arsimore, organizatave dhe Agjencive për Punësim.

Lexo më shumë

Punëtori për psikolog, pedagog dhe këshilltar karriere

Shkolla është një kohë e rëndësishme për zhvillimin e karrierës së fëmijëve tuaj dhe ne në Career Vision Center jemi këtu për të ofruar mbështetjen dhe trajnimin e nevojshëm për psikologët dhe pedagogët e shkollave, si dhe këshilltarët e karrierës.

Lexo më shumë

Punëtori për mësimdhënës

Në Career Vision Center, ne kemi një qëllim të thjeshtë, por të fuqishëm: të ndihmojmë fëmijët të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës. Ne kuptojmë se mesimdhenësit luajnë një rol të rëndësishëm në ndihmën e fëmijëve të tyre të kuptojnë interesat, aftësitë dhe vlerat e tyre në lidhje me një karrierë të ardhshme.

Lexo më shumë
Vizioni, vlerat dhe misioni

Komponentët e karrierës

  • Zhvillimi për karrierë

  • Edukimi për karrierë

  • Orientimi për karriere

  • Këshillimi për karrierë

img
EXPERT MEMBER

Stafi profesional qe do te ju ndihmoj

Liridona.Jemini.Gashi@cvcebter-ks.com

044-111 -222

Hekim D. Rswana

Therapy Expert

ristopherg@gmail.com

420-254-2658

Hekim D. Rswana

Therapy Expert

ristopherg@gmail.com

420-254-2658

Career Vision Center (CVC),

Mbështetja holistike e Career Vision Center për suksesin organizativ

CVC mund të ofrojë seanca këshillimi dhe trajnimi të karrierës për punonjësit për të eksploruar motivimet e tyre intrinzike dhe për t'i përshtatur ato me punën e tyre. Duke ndihmuar individët të kuptojnë vlerat e tyre personale, interesat dhe qëllimet e karrierës afatgjata, CVC mund të ndihmojë punonjësit të gjejnë kuptim dhe qëllim në punën e tyre. Këshilltarët e karrierës mund të ofrojnë udhëzim në vendosjen e qëllimeve të karrierës, krijimin e planeve zhvillimore dhe përballjen me pengesat që mund të ndikojnë në motivim. CVC gjithashtu mund të fasilitojë punëtori ose programe trajnimi mbi vetëmotivimin, reziliencën dhe arritjen e qëllimeve për të fuqizuar punonjësit të marrin përgjegjësinë për rritjen e tyre karriere.

CVC mund të mbështesë punonjësit në vlerësimin e përshtatjes së tyre me vlerat, kulturën dhe qëllimet e organizatës. Përmes vlerësimit të karrierës dhe konsultimeve, punonjësit mund të fitojnë njohuri më të thella për pikat e tyre të forta, preferencat e punës dhe mjediset organizative të dëshiruara. CVC mund të ofrojë udhëzime për vlerësimin e përshtatjes midis vlerave personale të punonjësve dhe misionit, vizionit dhe kulturës së organizatës. Kjo mund të ndihmojë punonjësit të marrin vendime të informuara lidhur me rrugëtimin e tyre karriere brenda organizatës dhe të identifikojnë mundësi për rritje dhe kontribut.

CVC kupton rëndësinë e promovimit të një kulture mbështetëse të karrierës dhe zhvillimit brenda ekipit. Ne integrojmë veprimtari të zhvillimit të karrierës në iniciativat e team building, duke lehtësuar diskutime dhe ushtrime që ndihmojnë anëtarët e ekipit të kuptojnë synimet e karrierës, pikat e forta dhe aspiratat e njëri-tjetrit. Duke inkurajuar bashkëpunimin, mbështetjen reciproke dhe sigurimin e burimeve për ndërtimin e aftësive dhe zhvillimin profesional, CVC përmirëson bashkërendimin e ekipit, motivimin dhe performancën e përgjithshme të organizatës.

CVC njeh lidhjen midis performancës në punë dhe rritjes në karrierë. Ne ofrojmë shërbime këshillimi karriere si pjesë e planeve të përmirësimit të performancës ose programeve të zhvillimit individual. Këshilltarët tanë me përvojë në fushën e karrierës punojnë ngushtë me punonjësit për të identifikuar fusha për përmirësim, vendosjen e synimeve për karrierë të lidhura me performancën dhe zhvillimin e planeve të veprimit për të përmirësuar performancën në punë. Përmes mbështetjes së vazhdueshme, udhëzimit dhe qasjes në burime relevante, CVC fuqizon punonjësit për të tejkaluar sfidat dhe për t'i arritur sukses në rolet e tyre.

CVC bashkëpunon me organizatat për të projektuar dhe ofruar programe trajnimi që përputhen me aftësitë specifike të punës dhe zhvillimin e gjatë të karrierës. Ne krijojmë punëtori dhe kurse që përmirësojnë performancën aktuale në punë të punonjësve, duke ofruar në të njëjtën kohë mundësi për rritjen e tyre në karrierë. CVC ofron udhëzim për krijimin e planeve të zhvillimit individual, eksplorimin e mundësive për avancim në karrierë brenda organizatës dhe fitimin e aftësive të reja që lidhen me synimet e karrierës së punonjësve. Duke pajisur punonjësit me mjetet dhe njohuritë e nevojshme, CVC ndihmon organizatat të ndërtojnë një forcë pune të kualifikuar dhe të motivuar.