Rreth nesh

Rreth neshë

Ju ftojmë të bëheni pjesë e Career Vision Center

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se, Career Vision Center është themeluar dhe udhëhiqet nga Prof. Asoc. Dr. Liridona Jemini Gashi, një eksperte e njohur për procesin e vendimmarrjes së të rinjve për karrierë, e cila është një ndër kuadrot me kontribut shumëvjeçar në këtë fushë, në Kosovë. Prof. Jemini Gashi, përveç zhvillimit dhe avancimit të kësaj fushe në aspektin akademik, është angazhuar përgjatë gjithë kohës në studimin e faktorëve që kanë ndikim në këtë proces të rëndësishëm. Jemini Gashi shquhet për kontributin e saj në botimin e shumë studimeve dhe publikimeve shkencore, duke e bërë atë një autoritet në fushën e vendimmarrjes për karrierë. Në veçanti, Prof. Jemini Gashi ka të botuara dy libra të rëndësishëm, të cilat trajtojnë thellësisht këtë proces jetësor dhe ofrojnë udhëzime të vlefshme për të rinjtë (dhe jo vetëm), në zgjedhjen e tyre për karrierë. Me ekspertizën dhe përvojën e saj edhe në sferën praktike, Prof. Jemini Gashi synon që përmes qendrës, të ofrojë mbështetje profesionale për të rinjtë në kohën vendimtare të tyre. Së shpejti, qendrës do t’i bashkohen profesionistë me potencial dhe interesim për fushën e orientimit për karrierë.

Vizioni | Vlerat | Misioni

Vizioni

Career Vision Center është qendër profesionale, e specializuar në fuqizimin e individëve për të ndërtuar një qasje të drejtë mbi edukimin për karrierë, eksplorimin e mundësive, zhvillimin për karrierë, planifikimin dhe orientimin drejt vendimmarrjes. Ne besojmë se, për të arritur suksesin dhe realizuar plotësisht potencialin e tyre, individët duhet të kenë një udhëtim të suksesshëm në karrierë, që do të ndikojë në përmirësimin e jetës së tyre dhe të komunitetit ku jetojnë.

Vizioni i Career Vision Center konsiston në fuqizimin e individëve dhe shoqërisë për krijimin e një bote të punës, ku të gjithë individët kanë mundësi të plotë për të zhvilluar dhe realizuar potencialin e tyre. Me ndihmën tonë, ata formojnë vizionin e tyre të karrierës, shfrytëzojnë potencialin e tyre maksimal dhe bëhen potencial aktiv në zhvillimin e tyre si individë dhe komunitetit në të cilin jetojnë.

Vlerat

Përmes vlerave thelbësore, si: komunikimi, bashkëpunimi, përfshirja, respekti, fuqizimi dhe inovacioni, misioni ynë është të ofrojmë një gamë të plotë të shërbimeve për mbështetje individëve të rinj, gjatë procesit të vendimmarrjes për karrierë. Përmes udhëzimeve të personalizuara, punëtorive e trajnimeve të specializuara, ne ndihmojmë individët të eksplorojnë opsionet e tyre, të planifikojnë hapat për të ardhmen në karrierë dhe të vendosin për të ardhmen e tyre.

Misioni

Ne angazhohemi për të nxitur zhvillimin e karrierës dhe promovuar rëndësinë e edukimit për karrierë. Përmes partneriteteve strategjike me institucione arsimore, organizata të ndryshme dhe kompani të suksesshme, sigurojmë burime të avancuara dhe mundësi të zgjeruara për klientët tanë.

Me Career Vision Center, ju jeni në rrugën drejt suksesit dhe realizimit të potencialit tuaj!

Psikologe

Prof. Asoc. Dr. Liridona Jemini Gashi

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se, Career Vision Center është themeluar dhe udhëhiqet nga Prof. Asoc. Dr. Liridona Jemini Gashi, një eksperte e njohur për procesin e vendimmarrjes së të rinjve për karrierë, e cila është një ndër kuadrot me kontribut shumëvjeçar në këtë fushë, në Kosovë. Prof. Jemini Gashi ka për synim të ndihmojë individët në të gjitha aspektet e zhvillimit të tyre në karrierë, duke përfshirë edhe fushën e shëndetit dhe mirëqenies psikologjike, gjithmonë në të mirë të përmbushjes së individëve dhe suksesit organizativ. Përveç zhvillimit dhe avancimit të kësaj fushe në aspektin akademik, ajo është angazhuar përgjatë gjithë kohës në studimin e faktorëve që kanë ndikim në këto procese të rëndësishme. Jemini Gashi shquhet për kontributin e saj në botimin e shumë studimeve dhe publikimeve shkencore, duke e bërë atë një autoritet në fushën e vendimmarrjes për karrierë. Në veçanti, Prof. Jemini Gashi ka të botuara dy libra të rëndësishëm, të cilat trajtojnë thellësisht këtë proces jetësor dhe ofrojnë udhëzime të vlefshme për të rinjtë (dhe jo vetëm), në zgjedhjen e tyre për karrierë. Me ekspertizën dhe përvojën e saj edhe në sferën praktike, Prof. Jemini Gashi synon që përmes qendrës, të ofrojë mbështetje profesionale për të rinjtë në kohën vendimtare të tyre, si dhe përgjatë gjithë zhvillimit për karrierë.

Mbështetja e Organizatave në Procesin e Rekrutimit

Në Career Vision Center (CVC), ne kuptojmë rëndësinë e tërheqjes së talenteve të shquara dhe nxitjes së zhvillimit të karrierës afatgjatë në organizata. Duke përfshirë shërbime udhëzimi karriere në procesin e rekrutimit, ne ofrojmë mbështetje të vlefshme për të ndihmuar organizatat në navigimin dhe suksesin në industrinë e tregut konkurrues. CVC mund t’u ofrojë organizatave:

Career Vision Center (CVC),

Mbështetja Holistike e Career Vision Center për Suksesin Organizativ

CVC mund të ofrojë seanca këshillimi dhe trajnimi të karrierës për punonjësit për të eksploruar motivimet e tyre intrinzike dhe për t'i përshtatur ato me punën e tyre. Duke ndihmuar individët të kuptojnë vlerat e tyre personale, interesat dhe qëllimet e karrierës afatgjata, CVC mund të ndihmojë punonjësit të gjejnë kuptim dhe qëllim në punën e tyre. Këshilltarët e karrierës mund të ofrojnë udhëzim në vendosjen e qëllimeve të karrierës, krijimin e planeve zhvillimore dhe përballjen me pengesat që mund të ndikojnë në motivim. CVC gjithashtu mund të fasilitojë punëtori ose programe trajnimi mbi vetëmotivimin, reziliencën dhe arritjen e qëllimeve për të fuqizuar punonjësit të marrin përgjegjësinë për rritjen e tyre karriere.

CVC mund të mbështesë punonjësit në vlerësimin e përshtatjes së tyre me vlerat, kulturën dhe qëllimet e organizatës. Përmes vlerësimit të karrierës dhe konsultimeve, punonjësit mund të fitojnë njohuri më të thella për pikat e tyre të forta, preferencat e punës dhe mjediset organizative të dëshiruara. CVC mund të ofrojë udhëzime për vlerësimin e përshtatjes midis vlerave personale të punonjësve dhe misionit, vizionit dhe kulturës së organizatës. Kjo mund të ndihmojë punonjësit të marrin vendime të informuara lidhur me rrugëtimin e tyre karriere brenda organizatës dhe të identifikojnë mundësi për rritje dhe kontribut.

CVC kupton rëndësinë e promovimit të një kulture mbështetëse të karrierës dhe zhvillimit brenda ekipit. Ne integrojmë veprimtari të zhvillimit të karrierës në iniciativat e team building, duke lehtësuar diskutime dhe ushtrime që ndihmojnë anëtarët e ekipit të kuptojnë synimet e karrierës, pikat e forta dhe aspiratat e njëri-tjetrit. Duke inkurajuar bashkëpunimin, mbështetjen reciproke dhe sigurimin e burimeve për ndërtimin e aftësive dhe zhvillimin profesional, CVC përmirëson bashkërendimin e ekipit, motivimin dhe performancën e përgjithshme të organizatës.

CVC njeh lidhjen midis performancës në punë dhe rritjes në karrierë. Ne ofrojmë shërbime këshillimi karriere si pjesë e planeve të përmirësimit të performancës ose programeve të zhvillimit individual. Këshilltarët tanë me përvojë në fushën e karrierës punojnë ngushtë me punonjësit për të identifikuar fusha për përmirësim, vendosjen e synimeve për karrierë të lidhura me performancën dhe zhvillimin e planeve të veprimit për të përmirësuar performancën në punë. Përmes mbështetjes së vazhdueshme, udhëzimit dhe qasjes në burime relevante, CVC fuqizon punonjësit për të tejkaluar sfidat dhe për t'i arritur sukses në rolet e tyre.

CVC bashkëpunon me organizatat për të projektuar dhe ofruar programe trajnimi që përputhen me aftësitë specifike të punës dhe zhvillimin e gjatë të karrierës. Ne krijojmë punëtori dhe kurse që përmirësojnë performancën aktuale në punë të punonjësve, duke ofruar në të njëjtën kohë mundësi për rritjen e tyre në karrierë. CVC ofron udhëzim për krijimin e planeve të zhvillimit individual, eksplorimin e mundësive për avancim në karrierë brenda organizatës dhe fitimin e aftësive të reja që lidhen me synimet e karrierës së punonjësve. Duke pajisur punonjësit me mjetet dhe njohuritë e nevojshme, CVC ndihmon organizatat të ndërtojnë një forcë pune të kualifikuar dhe të motivuar.

Shërbimet e Orientimit të Karrierës dhe Burimet Njerëzore

Në Qendrën e Vizionit të Karrierës (CVC), ne e kuptojmë se menaxhimi i burimeve njerëzore luan një rol vendimtar në suksesin e një organizate brenda industrisë së tregut. Për të siguruar që profesionistët e burimeve njerëzore të lundrojnë në mënyrë efektive në karrierën e tyre dhe të kontribuojnë në rritjen organizative, ne ofrojmë shërbime të specializuara të drejtimit të karrierës të përshtatura për menaxhimin e burimeve njerëzore. CVC mund të ofrojë: