Shërbime kërkimore

Shërbime kërkimore

Në Career Vision Center angazhimi ynë për të promovuar mirëqenien shtrihet përtej sferës së shërbimeve tradicionale. Ekipi ynë zotëron një pasuri të ekspertizës në kërkime, duke na mundësuar të ofrojmë një sërë shërbimesh të drejtuara nga kërkimi në fushat e shëndetit mendor, dimensioneve të ndryshme sociale, faktorëve dhe komponenteve të procesit të planifikimit për karrierë, funksionimit organizativ, si në të mirë të individit, ashtu edhe në atë të organizatës dhe shoqërisë në përgjithësi.

Ekspertizë në Kërkime

• Vlerësimet Shumëdimensionale: Career Vision Center është e specializuar në kryerjen e vlerësimeve gjithëpërfshirëse për tema të ndryshme, duke iu drejtuar grupmoshave dhe institucioneve relevante. Këto vlerësime ofrojnë njohuri të vlefshme për vendimmarrje të informuar dhe planifikim strategjik.

• Zhvillimi i udhëzimeve dhe manualeve: Ekipi ynë shquhet në hartimin e udhëzimeve dhe manualeve në fushën e karrierës, shëndetit mendor dhe shërbimeve më të gjera sociale. Këto burime janë të përshtatura për kontekste dhe nevoja të ndryshme, duke siguruar praktikat më të mira dhe zbatimin efektiv.

• Ekspertiza e mbledhjes së të dhënave: Ne përdorim metoda sasiore dhe cilësore, duke përfshirë intervistat dhe fokus grupet, për të mbledhur të dhëna, ne gjithashtu hartojmë dhe përdorim pyetësorë të personalizuar bazuar në nevoja specifike.

• Analiza e avancuar e të dhënave: Ekipi ynë përdor softuer të spikatur për analizën e të dhënave, duke siguruar rezultate të qëndrueshme dhe të sakta.

• Interpretimi dhe raportimi: Ne interpretojmë të dhënat me përpikëri, nxjerrim përfundime kuptimplota dhe krijojmë raporte gjithëpërfshirëse që ofrojnë njohuri të zbatueshme.

Qasja bashkëpunuese

• Angazhimi i palëve të interesuara: Career Vision Center bashkëpunon me një sërë palësh të interesuara, duke përfshirë OJQ-të, institucionet dhe korporatat. Duke punuar së bashku, ne zbatojmë strategji, politika dhe shërbime që plotësojnë nevojat unike të organizatave dhe komuniteteve të ndryshme.

• Strategjitë e mbështetura në kërkime: Shërbimet tona bazohen në strategji të bazuara në prova shkencore, të formuara nga kërkime rigoroze dhe njohuri të bazuara në të dhëna. Këto strategji janë krijuar për të dhënë rezultate praktike dhe me ndikim.

Ofertat e Kërkimit

• Kërkim specifik për temën: Ne hulumtojmë në fusha të ndryshme të karrierës, shëndetit mendor dhe mirëqenies psikologjike, duke trajtuar shqetësimet që përfshijnë grupmosha, institucione dhe kontekste të ndryshme të komunitetit.

• Vlerësimi i ndikimit: Analiza jonë rigoroze e të dhënave ofron vlerësime të sakta të efektivitetit të programeve, duke bërë përmirësime të mbështetura nga të dhënat për përmirësim të vazhdueshëm.

Aspekte Psikometrike

• Zhvillimi i pyetësorit: Ne jemi të specializuar në zhvillimin e pyetësorëve të përshtatur dhe të krijuar posaçërisht për zhvillimin e karrierës, orientimin dhe proceset e vendimmarrjes. Procesi i zhvillimit dhe vetitë psikometrike të pyetësorëve bazohen në praktikat e bazuara në dëshmi dhe përshtatjen e kontekstit.

• Ekspertiza e Përshtatjes: Ekipi ynë shkëlqen në përshtatjen e pyetësorëve ekzistues për t’iu përshtatur konteksteve unike të karrierës dhe jo vetëm, si dhe nevojave individuale.

• Standardizimi: Ne sigurojmë që të gjithë pyetësorët plotësojnë standarde rigoroze për qëndrueshmëri, besueshmëri dhe vlefshmëri, duke ofruar të dhëna të drejta për vendime të informuara.