Shërbime Psiko-Sociale

Shërbime Psiko-Sociale

Duke qenë se ne e njohim rolin kritik të shëndetit mendor dhe mirëqenies në proceset e zhvillimit të karrierës, udhëzimit dhe vendimmarrjes, Career Vision Center (CV Center) është e përkushtuar të përmirësojë këto aspekte duke fuqizuar individët dhe komunitetet përmes një game gjithëpërfshirëse shërbimesh. Nga zhvillimi i trajnimeve dhe punëtorive deri te zgjidhjet depërtuese të drejtuara nga kërkimi, ekipi jonë është i përkushtuar të ndikojë pozitivisht te individët dhe komunitetet. Më poshtë, do të gjeni disa nga shërbimet që CV Center shquhet për të ofruar:

Trajnime dhe punëtori

Career Vision Center ofron një sërë trajnimesh dhe punëtorish dinamike të krijuara për të ngritur mirëqenien psiko-sociale dhe për të fuqizuar individë, palë të interesuara dhe komunitete të ndryshme.

• Shërbimet e synuara: Career Vision Center ofron trajnime dhe punëtori që përfshijnë shërbime të ndryshme psiko-sociale, duke i pajisur pjesëmarrësit me mjete praktike për të lundruar në sfidat e jetës, përfshirë dhe menaxhimin e stresit, elasticitetin emocional, aftësitë e komunikimit dhe më shumë. Këto shërbime janë krijuar për t’i pajisur pjesëmarrësit me aftësitë e nevojshme për të ofruar mbështetje efektive psiko-sociale.

• Trajnimet e palëve të interesuara-përfituese: Punëtoritë tona kujdesen për grupmosha të ndryshme dhe kategori të palëve të interesuara, duke siguruar rëndësinë dhe angazhimin.

• Qasja e trajnimit gjithëpërfshirës: Punëtoritë tona janë krijuar në mënyrë të menduar për tu kujdesur për grupe të ndryshme, duke përfshirë te rinjtë, të rriturit dhe komunitetet e margjinalizuara.

• Ngritja e kapaciteteve: Career Vision Center ofron trajnime të dizajnuara për të rritur kapacitetet e individëve dhe organizatave në ofrimin e mbështetjes efektive psiko-sociale.

• Punëtoritë e ndërtimit të ekipit: Ne zhvillojmë sesione për të nxitur punën ekipore, komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin harmonik brenda grupeve.

Qasja bashkëpunuese e diversitetit:

• Shërbimet Holistike: Career Vision Center bashkëpunon me OJQ-të, institucionet dhe korporatat për të zhvilluar aspekte që adresojnë nevoja të ndryshme dhe përmirësojnë mirëqenien psikologjike.

• Avokimi i Përfshirjes: Trajnimet tona theksojnë gjithëpërfshirjen, duke fuqizuar pjesëmarrësit të përqafojnë diversitetin dhe të angazhohen me perspektiva të ndryshme.

• Përmbajtja e bazuar në dëshmi: Trajnimet tona pasurohen nga njohuri të mbështetura nga kërkimi, duke siguruar përvoja praktike dhe me ndikim.