Shërbimet

Vizioni, vlerat dhe misioni

Shërbimet

 • Këshillim individual për karrierë

 • Punëtori me grup të rinjsh

 • Punëtori për prindër

 • Punëtori për psikologë/pedagogë dhe këshilltarë karriere

 • Punëtori për mësimdhënës

 • Mbështetje holistike mbi funksionimin organizativ

 • Shërbimet psiko-sociale

 • Shërbime kërkimore

img

Me kënaqësi ju njoftojmë se “Creer Vision Center” është hapur për të vazhduar me ofrimin e këshillimit individual për karrierë, mundësi kjo për të rinjtë, në rrugën drejt një karriere të suksesshme dhe të qëndrueshme.

Pse të zgjidhni “Creer Vision Center”? Sepse ne i besojmë fuqisë së një ndërhyrjeje individuale dhe të personalizuar, mbi bazën e provave shkencore dhe praktikave të suksesshme. Përmes këshillimit të specializuar drejt vendimmarrjes për karrierë, ju do të jeni të mbështetur në të gjithë hapat për planifikimin tuaj:

 • Njohja e vetes: Do ju ndihmojmë që përmes testimit të karakteristikave personale, të identifikoni pasionet tuaja, interesat dhe aftësitë tuaja unike. Përmes analizës së personalitetit dhe vlerave tuaja, do të zhvillojmë një kuptim të thellë për identitetin tuaj profesional. Të gjitha testet janë të standardizuara në gjuhën shqipe, për kontekstin kosovar / shqiptar.
 • Njohja e profesioneve: Do t’ju paraqesim një panoramë të gjerë të profesioneve dhe fushave të ndryshme në karrierë, për nga karakteristikat që kanë. Nëpërmjet eksplorimit të rrethit tuaj profesional dhe shfrytëzimit të burimeve tona të ndryshme, do të gjeni mundësitë e reja dhe sfiduese që mund t’ju përmbushin.
 • Rrugët e shkollës drejtë karrierës: Do t’ju mbështesim në rrugën e duhur të arsimimit për të arritur qëllimet tuaja në karrierë. Përmes informacionit të detajuar mbi universitetet, programeve të specializuara dhe burimeve financiare, do të vendosni hapat e duhur për të fituar një edukim cilësor dhe të përshtatshëm.
 • Takimet reale: Do ju rekomandojmë takime me profesionistë të suksesshëm në fushat që ju interesojnë. Nëpërmjet intervistave dhe vizitave në vendet e punës, do të përfitoni nga njohuritë praktike dhe do të kuptoni sfidat dhe mundësitë reale të fushave të ndryshme të karrierës përkatëse.
 • Vendimi final për karrierën tuaj: Përfundimisht, bashkërisht do të gjejmë mënyrën më të mirë për të konkretizuar vizionin tuaj. Do të sigurohemi që vendimi juaj final për karrierën të jetë i informuar dhe në përputhshmëri me personalitetin tuaj.

Career Vision Center ka kënaqësinë t’ju njoftojë për punëtorinë tonë të re dhe inovative, tashmë të dëshmuar si në nivelin global, ashtu edhe në kontekstin tonë, e cila është e dedikuar për t’ju përgatitur për procesin e vendimmarrjes për karrierën tuaj. Ju ftojmë të bashkoheni në një eksperiencë të jashtëzakonshme të zhvillimit personal dhe profesional!

Punëtoria jonë, e cila zgjat në tre ditë, do të sjellë përpara jush modelin pesë hapësh të planifikimit për karrierë. Nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme dhe diskutimeve në grup, ju do të keni mundësinë të njihni karakteristikat tuaja personale, të eksploroni profesionet dhe të kuptoni se cilat prej tyre përshtaten më mirë me ju. Do të eksplorojmë rrugët e shkollës drejt karrierës dhe rëndësinë e takimeve reale në përcaktimin e hapave tuaj të ardhshëm. Punëtoria është e përkushtuar për të ofruar mbështetje të vazhdueshme dhe mentorim, jo vetëm gjatë punëtorisë, por edhe pas saj. Do të keni mundësinë të përfitoni nga një mentor të dedikuar për t’ju mbështetur në procesin e vendimmarrjes për karrierë.

Ju ftojmë të na bashkoheni në këtë aventurë të vlefshme dhe të krijoni themele të forta për të ardhmen tuaj. Bashkohuni me ne në punëtorinë tonë të re dhe krijoni një plan të qëndrueshëm për të arritur qëllimet tuaja në karrierë.

Mos harroni, vendimet e drejta për karrierën tuaj janë të rëndësishme dhe ne jemi këtu për t’ju ndihmuar të bëni zgjedhjet më të mira!

Regjistrohuni tani në punëtorinë tonë, e cila ka numër të kufizuar prej 12 pjesëmarrësish, duke ndjekur rrugën drejt suksesit!

Mbi bazën e rëndësisë kruciale që kanë sistemet mbështetëse në orientimin e të rinjve për karrierë, Career Vision  Center ofron sherbime profesionale të specifikuara për grupe përkatëse, prindër, mësimdhënës, psikologë, pedagoge, këshilltarë karrierë, zyrtar për karrierë brenda institucioneve arsimore, organizatave dhe Agjencive për Punësim.

Përmes punëtorive profesionale, prindërit/ kujdestarët do të mësojnë për format e mbështetjes së të rinjve me fokus: 

 

 • Të njohin kapacitetet e fëmijëve të tyre, tiparet e personalitetit, aftësitë, interesat, vlerat dhe preferencat.
 • Të mbështesin fëmijët e tyre në procesin e vetëvlerësimit.
 • Të sigurojnë informacion për profesionet e preferuara.
 • Të ndihmojnë ata të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës

 

Nëpërmjet shërbimeve tona, prindërit do të mësojnë se si të identifikojnë interesat, aftësitë dhe vlerat e fëmijëve të tyre, si dhe si të ndihmojnë ata të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës.

Për prindërit e sotëm, vendimmarrja e fëmijëve për karrierë mund të jetë një sfidë e vërtetë. Në Career Vision Center, ne e kuptojmë rëndësinë e një vendimi të mirë për karrierën e fëmijëve tuaj dhe ofrojmë trajnime për prindërit që duan të ndihmojnë fëmijët e tyre të bëjnë një zgjedhje të informuar dhe të përshtatshme për karrierën e tyre. Nëpërmjet shërbimeve tona, prindërit do të mësojnë si të identifikojnë interesat, aftësitë dhe vlerat e fëmijëve të tyre, si dhe si të ndihmojnë ata të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës. Ne besojmë se investimi në edukimin për karrierë të fëmijëve është një nga më të rëndësishmit që mund të bëni si prindër, dhe ne jemi këtu për t’ju ndihmuar në këtë rrugëtim të rëndësishëm.

Shkolla është një kohë e rëndësishme për zhvillimin e karrierës së fëmijëve tuaj dhe ne në Career Vision Center jemi këtu për të ofruar mbështetjen dhe trajnimin e nevojshëm për psikologët dhe pedagogët e shkollave, si dhe këshilltarët e karrierës. Ne besojmë se bashkëpunimi midis prindërve, shkollës dhe ekspertëve të karrierës është i rëndësishëm për të ndihmuar fëmijët të identifikojnë dhe të zhvillojnë potencialin e tyre në fushën e punës. Trajnimet tona ofrojnë një gamë të gjerë të strategjive, teknikave dhe burimeve që do të ndihmojnë psikologët, pedagogët dhe këshilltarët e karrierës të ndihmojnë fëmijët në zhvillimin e një plani të qartë për karrierën e tyre. Ne jemi të vendosur të ndihmojmë fëmijët tuaj të arrijnë potencialin e tyre të plotë dhe të bëhen liderët e së ardhmes, dhe jemi këtu për t’ju ndihmuar në këtë rrugëtim të rëndësishëm.

Në Career Vision Center, ne kemi një qëllim të thjeshtë, por të fuqishëm: të ndihmojmë fëmijët të gjejnë rrugën e duhur në botën e karrierës. Ne kuptojmë se mesimdhenësit luajnë një rol të rëndësishëm në ndihmën e fëmijëve të tyre të kuptojnë interesat, aftësitë dhe vlerat e tyre në lidhje me një karrierë të ardhshme. Nëpërmjet punëtorive tona, ne u ofrojmë mesimdhenësve burime të nevojshme dhe strategji të avancuara për të ndihmuar fëmijët të identifikojnë dhe të zhvillojnë potencialin e tyre në fushën e punës. Shërbimet tona janë të përshtatshme për të gjitha nivelet e shkollave dhe përmbajnë teknika dhe burime të vlefshme që mund të ndihmojnë mesimdhenësit të ndihmojnë fëmijët të marrin një vendim të informuar për karrierën e tyre të ardhshme. Ne jemi këtu për të ndihmuar të gjoithë akterët më rëndësi dhe ndikim, që të bëhen partnerë të vlefshëm për fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e karrierës së tyre dhe të siguroheni se ata janë të gatshëm për sfidat e tregut të punës së së ardhmes.

Në Career Vision Center, besojmë se udhëzimi i karrierës luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e motivimit të punonjësve, përshtatjen organizative, team building, performancën në punë dhe suksesin e përgjithshëm organizativ. Duke inkorporuar strategjitë e zhvillimit të karrierës në këto fusha, ne ofrojmë mbështetje të plotë për organizatat që navigojnë në industrinë e tregut. CVC mund të ofrojë:

Motivimi i Punonjësve

CV Center mund të ofrojë seanca këshillimi dhe trajnimi të karrierës për punonjësit për të eksploruar motivimet e tyre intrinzike dhe për t’i përshtatur ato me punën e tyre. Duke ndihmuar individët të kuptojnë vlerat e tyre personale, interesat dhe qëllimet e karrierës afatgjata, CVC mund të ndihmojë punonjësit të gjejnë kuptim dhe qëllim në punën e tyre. Këshilltarët e karrierës mund të ofrojnë udhëzim në vendosjen e qëllimeve të karrierës, krijimin e planeve zhvillimore dhe përballjen me pengesat që mund të ndikojnë në motivim. CVC gjithashtu mund të fasilitojë punëtori ose programe trajnimi mbi vetëmotivimin, reziliencën dhe arritjen e qëllimeve për të fuqizuar punonjësit të marrin përgjegjësinë për rritjen e tyre karriere.

Përshtatja Organizative

CV Center mund të mbështesë punonjësit në vlerësimin e përshtatjes së tyre me vlerat, kulturën dhe qëllimet e organizatës. Përmes vlerësimit të karrierës dhe konsultimeve, punonjësit mund të fitojnë njohuri më të thella për pikat e tyre të forta, preferencat e punës dhe mjediset organizative të dëshiruara. CVC mund të ofrojë udhëzime për vlerësimin e përshtatjes midis vlerave personale të punonjësve dhe misionit, vizionit dhe kulturës së organizatës. Kjo mund të ndihmojë punonjësit të marrin vendime të informuara lidhur me rrugëtimin e tyre karriere brenda organizatës dhe të identifikojnë mundësi për rritje dhe kontribut.

Team Building dhe Zhvillimi i Karrierës

CV Center kupton rëndësinë e promovimit të një kulture mbështetëse të karrierës dhe zhvillimit brenda ekipit. Ne integrojmë veprimtari të zhvillimit të karrierës në iniciativat e team building, duke lehtësuar diskutime dhe ushtrime që ndihmojnë anëtarët e ekipit të kuptojnë synimet e karrierës, pikat e forta dhe aspiratat e njëri-tjetrit. Duke inkurajuar bashkëpunimin, mbështetjen reciproke dhe sigurimin e burimeve për ndërtimin e aftësive dhe zhvillimin profesional, CVC përmirëson bashkërendimin e ekipit, motivimin dhe performancën e përgjithshme të organizatës.

Performanca në Punë dhe Këshillimi në Karrierë

CV Center njeh lidhjen midis performancës në punë dhe rritjes në karrierë. Ne ofrojmë shërbime këshillimi karriere si pjesë e planeve të përmirësimit të performancës ose programeve të zhvillimit individual. Këshilltarët tanë me përvojë në fushën e karrierës punojnë ngushtë me punonjësit për të identifikuar fusha për përmirësim, vendosjen e synimeve për karrierë të lidhura me performancën dhe zhvillimin e planeve të veprimit për të përmirësuar performancën në punë. Përmes mbështetjes së vazhdueshme, udhëzimit dhe qasjes në burime relevante, CVC fuqizon punonjësit për të tejkaluar sfidat dhe për t’i arritur sukses në rolet e tyre.

Trajnimi dhe Zhvillimi i Karrierës

CV Center bashkëpunon me organizatat për të projektuar dhe ofruar programe trajnimi që përputhen me aftësitë specifike të punës dhe zhvillimin e gjatë të karrierës. Ne krijojmë punëtori dhe kurse që përmirësojnë performancën aktuale në punë të punonjësve, duke ofruar në të njëjtën kohë mundësi për rritjen e tyre në karrierë. CVC ofron udhëzim për krijimin e planeve të zhvillimit individual, eksplorimin e mundësive për avancim në karrierë brenda organizatës dhe fitimin e aftësive të reja që lidhen me synimet e karrierës së punonjësve. Duke pajisur punonjësit me mjetet dhe njohuritë e nevojshme, CVC ndihmon organizatat të ndërtojnë një forcë pune të kualifikuar dhe të motivuar.

Duke përfshirë orientimin e karrierës në motivimin e punonjësve, përshtatshmërinë organizative, ndërtimin e ekipit, strategjitë e performancës në punë dhe iniciativat e trajnimit, CVC ofron një qasje holistike në mbështetjen e individëve dhe organizatave. Shërbimet tona sigurojnë që synimet për karrierë të punonjësve përputhen me synimet organizative, duke kultivuar një ndjenjë qëllimi, kënaqësie dhe rritje. Me mbështetjen e plotë të CVC-së, organizatat mund të navigojnë me sukses industrinë e tregut, të zhvillojnë një avantazh konkurrues dhe të kultivojnë një kulturë të mësimit të vazhdueshëm dhe avancimit në karrierë.

Në Career Vision Center (CVC), ne kuptojmë rëndësinë e tërheqjes së talenteve të shquara dhe nxitjes së zhvillimit të karrierës afatgjatë në organizata. Duke përfshirë shërbime udhëzimi karriere në procesin e rekrutimit, ne ofrojmë mbështetje të vlefshme për të ndihmuar organizatat në navigimin dhe suksesin në industrinë e tregut konkurrues. CVC mund t’u ofrojë organizatave:

Rekrutimi dhe orientimi në karrierë

Ne ofrojmë shërbime të orientimit në karrierë për kandidatët gjatë procesit të rekrutimit. Ekipi ynë ofron informacion, burime dhe këshillim të personalizuar për karrierë për të ndihmuar kandidatët të marrin vendime të informuara për zgjedhjet e tyre të karrierës. Duke ndihmuar kandidatët për të kuptuar rrugët e karrierës, tendencat e industrisë dhe kërkesat e aftësive, ne sigurojmë një përputhje më të mirë midis qëllimeve të tyre të karrierës dhe nevojave të organizatës.

Postime për Punë dhe Reklamim:

CVC bashkëpunon me organizata për të krijuar postime pune që shkojnë përtej kërkesave bazë. Ne përfshijmë informacione dhe udhëzime të lidhura me karrierën, duke theksuar se si pozicioni përputhet me qëllimet afatgjata të karrierës së kandidatëve. Duke komunikuar në mënyrë efektive mundësitë e rritjes, ne tërheqim kandidatë që janë të motivuar për të kontribuar në suksesin e organizatës.

Vlerësimi dhe Përzgjedhja e Kandidatëve

Ne ndihmojmë organizatat në zhvillimin e kritereve të vlerësimit që marrin parasysh jo vetëm kompetencat teknike, por edhe potencialin e karrierës së kandidatëve. Duke vlerësuar përshtatshmërinë e kandidatëve për zhvillimin afatgjatë të karrierës brenda organizatës, ne kontribuojmë në ndërtimin e një fuqie punëtore të fortë dhe të motivuar që përputhet me qëllimet e organizatës dhe zhvillimin e ardhshëm të karrierës brenda organizatës.

Trajnim dhe mbështetje për intervista

CV Center ofron trajnime për intervista dhe mbështetje për menaxherët e punësimit, duke integruar elemente të orientimit në karrierë. Ne ofrojmë udhëzime për vlerësimin e potencialit të kandidatëve për rritje dhe avancim brenda organizatës. Duke përafruar qëllimet e karrierës së kandidatëve me mundësitë e disponueshme, ne u mundësojmë organizatave të marrin vendime strategjike dhe të informuara për punësimin.

Duke integruar shërbimet e orientimit të karrierës në procesin e rekrutimit, CV Center u mundëson organizatave të tërheqin kandidatë që jo vetëm plotësojnë kërkesat e punës, por gjithashtu përputhen me mundësitë e tyre afatgjata të zhvillimit të karrierës. Mbështetja jonë gjithëpërfshirëse nxit një marrëdhënie kuptimplote dhe reciproke të dobishme midis organizatës dhe punonjësve të saj, duke kontribuar në suksesin e përgjithshëm organizativ në industrinë e tregut.

Në Qendrën e Vizionit të Karrierës (CVC), ne e kuptojmë se menaxhimi i burimeve njerëzore luan një rol vendimtar në suksesin e një organizate brenda industrisë së tregut. Për të siguruar që profesionistët e burimeve njerëzore të lundrojnë në mënyrë efektive në karrierën e tyre dhe të kontribuojnë në rritjen organizative, ne ofrojmë shërbime të specializuara të drejtimit të karrierës të përshtatura për menaxhimin e burimeve njerëzore. CVC mund të ofrojë:

Trajnimi i karrierës për profesionistët e burimeve njerëzore

Career Vision Center ofron seanca individuale të trajnimit të karrierës të krijuara posaçërisht për profesionistët e BNj. Trajnerët tanë me përvojë të karrierës ofrojnë udhëzime të personalizuara për eksplorimin e karrierës, vendosjen e qëllimeve dhe strategjitë për avancimin e karrierës brenda fushës së BNJ. Ne ndihmojmë profesionistët e burimeve njerëzore në identifikimin e pikave të tyre të forta, fushat për rritje dhe mundësitë për përparim në karrierë. CV Center ofron njohuri për marrjen e certifikatave përkatëse të burimeve njerëzore, zgjerimin e njohurive të burimeve njerëzore dhe navigimin me sukses të tranzicioneve të karrierës brenda industrisë së burimeve njerëzore.

Rrugëtimi i karrierës së burimeve njerëzore

Career Vision Center bashkëpunon me menaxhmentin e burimeve njerëzore për të zhvilluar rrugë të qarta karriere dhe plane përparimi për profesionistët e burimeve njerëzore brenda organizatës. Ne ofrojmë njohuri të vlefshme mbi specializimet e ndryshme të burimeve njerëzore, tendencat e industrisë dhe kërkesat e aftësive për role të ndryshme të burimeve njerëzore. Duke përshkruar trajektoret e karrierës, CV Center ndihmon profesionistët e burimeve njerëzore të kuptojnë kompetencat dhe përvojat e nevojshme për të avancuar karrierën e tyre. Ne ofrojmë gjithashtu udhëzime për kornizat e kompetencave dhe rekomandojmë mundësi zhvillimi profesional për të mbështetur rritjen e profesionistëve të BNJ.

 

 

Vlerësimi i aftësive të burimeve njerëzore

CVC kryen vlerësime të aftësive të përshtatura posaçërisht për profesionistët e BNj. Këto vlerësime ndihmojnë menaxhmentin e burimeve njerëzore të identifikojë pikat e forta dhe fushat për zhvillim brenda ekipit të BNj. Duke kuptuar boshllëqet e aftësive, CVC ndihmon menaxhimin e burimeve njerëzore në hartimin e programeve të trajnimit dhe zhvillimit të synuar për të rritur kompetencat e profesionistëve të BNj. Ne ofrojmë rekomandime për çertifikime përkatëse profesionale dhe kurse që mund të forcojnë më tej grupet e aftësive të profesionistëve të BNj.

Duke përfshirë këto shërbime të orientimit të karrierës së BNJ, CVC synon të mbështesë rritjen profesionale, angazhimin dhe mbajtjen e profesionistëve të BNj brenda organizatave. Shërbimet tona kontribuojnë në efektivitetin e përgjithshëm dhe suksesin e funksionit të BNJ, duke rritur kështu avantazhin konkurrues të organizatës në industrinë e tregut.

Duke qenë se ne e njohim rolin kritik të shëndetit mendor dhe mirëqenies në proceset e zhvillimit të karrierës, udhëzimit dhe vendimmarrjes, Career Vision Center (CV Center) është e përkushtuar të përmirësojë këto aspekte duke fuqizuar individët dhe komunitetet përmes një game gjithëpërfshirëse shërbimesh. Nga zhvillimi i trajnimeve dhe punëtorive deri te zgjidhjet depërtuese të drejtuara nga kërkimi, ekipi jonë është i përkushtuar të ndikojë pozitivisht te individët dhe komunitetet. Më poshtë, do të gjeni disa nga shërbimet që CV Center shquhet për të ofruar:

Trajnime dhe punëtori

Career Vision Center ofron një sërë trajnimesh dhe punëtorish dinamike të krijuara për të ngritur mirëqenien psiko-sociale dhe për të fuqizuar individë, palë të interesuara dhe komunitete të ndryshme.

 • Shërbimet e synuara: Career Vision Center ofron trajnime dhe punëtori që përfshijnë shërbime të ndryshme psiko-sociale, duke i pajisur pjesëmarrësit me mjete praktike për të lundruar në sfidat e jetës, përfshirë dhe menaxhimin e stresit, elasticitetin emocional, aftësitë e komunikimit dhe më shumë. Këto shërbime janë krijuar për t’i pajisur pjesëmarrësit me aftësitë e nevojshme për të ofruar mbështetje efektive psiko-sociale.
 • Trajnimet e palëve të interesuara-përfituese: Punëtoritë tona kujdesen për grupmosha të ndryshme dhe kategori të palëve të interesuara, duke siguruar rëndësinë dhe angazhimin.
 • Qasja e trajnimit gjithëpërfshirës: Punëtoritë tona janë krijuar në mënyrë të menduar për t’u kujdesur për grupe të ndryshme, duke përfshirë te rinjtë, të rriturit dhe komunitetet e margjinalizuara.
 • Ngritja e kapaciteteve: Career Vision Center ofron trajnime të dizajnuara për të rritur kapacitetet e individëve dhe organizatave në ofrimin e mbështetjes efektive psiko-sociale.
 • Punëtoritë e ndërtimit të ekipit: Ne zhvillojmë sesione për të nxitur punën ekipore, komunikimin efektiv dhe bashkëpunimin harmonik brenda grupeve.

Qasja bashkëpunuese e diversitetit:

 • Shërbimet Holistike: Career Vision Center bashkëpunon me OJQ-të, institucionet dhe korporatat për të zhvilluar aspekte që adresojnë nevoja të ndryshme dhe përmirësojnë mirëqenien psikologjike.
 • Avokimi i Përfshirjes: Trajnimet tona theksojnë gjithëpërfshirjen, duke fuqizuar pjesëmarrësit të përqafojnë diversitetin dhe të angazhohen me perspektiva të ndryshme.
 • Përmbajtja e bazuar në dëshmi: Trajnimet tona pasurohen nga njohuri të mbështetura nga kërkimi, duke siguruar përvoja praktike dhe me ndikim.

Në Career Vision Center angazhimi ynë për të promovuar mirëqenien shtrihet përtej sferës së shërbimeve tradicionale. Ekipi ynë zotëron një pasuri të ekspertizës në kërkime, duke na mundësuar të ofrojmë një sërë shërbimesh të drejtuara nga kërkimi në fushat e shëndetit mendor, dimensioneve të ndryshme sociale, faktorëve dhe komponenteve të procesit të planifikimit për karrierë, funksionimit organizativ, si në të mirë të individit, ashtu edhe në atë të organizatës dhe shoqërisë në përgjithësi. 

Ekspertizë në Kërkime

 • Vlerësimet Shumëdimensionale: Career Vision Center është e specializuar në kryerjen e vlerësimeve gjithëpërfshirëse për tema të ndryshme, duke iu drejtuar grupmoshave dhe institucioneve relevante. Këto vlerësime ofrojnë njohuri të vlefshme për vendimmarrje të informuar dhe planifikim strategjik.
 • Zhvillimi i udhëzimeve dhe manualeve: Ekipi ynë shquhet në hartimin e udhëzimeve dhe manualeve në fushën e karrierës, shëndetit mendor dhe shërbimeve më të gjera sociale. Këto burime janë të përshtatura për kontekste dhe nevoja të ndryshme, duke siguruar praktikat më të mira dhe zbatimin efektiv.
 • Ekspertiza e mbledhjes së të dhënave: Ne përdorim metoda sasiore dhe cilësore, duke përfshirë intervistat dhe fokus grupet, për të mbledhur të dhëna, ne gjithashtu hartojmë dhe përdorim pyetësorë të personalizuar bazuar në nevoja specifike.
 • Analiza e avancuar e të dhënave: Ekipi ynë përdor softuer të spikatur për analizën e të dhënave, duke siguruar rezultate të qëndrueshme dhe të sakta.
 • Interpretimi dhe raportimi: Ne interpretojmë të dhënat me përpikëri, nxjerrim përfundime kuptimplota dhe krijojmë raporte gjithëpërfshirëse që ofrojnë njohuri të zbatueshme.

Qasja bashkëpunuese

 • Angazhimi i palëve të interesuara: Career Vision Center bashkëpunon me një sërë palësh të interesuara, duke përfshirë OJQ-të, institucionet dhe korporatat. Duke punuar së bashku, ne zbatojmë strategji, politika dhe shërbime që plotësojnë nevojat unike të organizatave dhe komuniteteve të ndryshme.
 • Strategjitë e mbështetura në kërkime: Shërbimet tona bazohen në strategji të bazuara në prova shkencore, të formuara nga kërkime rigoroze dhe njohuri të bazuara në të dhëna. Këto strategji janë krijuar për të dhënë rezultate praktike dhe me ndikim.

Ofertat e Kërkimit

 • Kërkim specifik për temën: Ne hulumtojmë në fusha të ndryshme të karrierës, shëndetit mendor dhe mirëqenies psikologjike, duke trajtuar shqetësimet që përfshijnë grupmosha, institucione dhe kontekste të ndryshme të komunitetit.
 • Vlerësimi i ndikimit: Analiza jonë rigoroze e të dhënave ofron vlerësime të sakta të efektivitetit të programeve, duke bërë përmirësime të mbështetura nga të dhënat për përmirësim të vazhdueshëm.

Aspekte Psikometrike

 • Zhvillimi i pyetësorit: Ne jemi të specializuar në zhvillimin e pyetësorëve të përshtatur dhe të krijuar posaçërisht për zhvillimin e karrierës, orientimin dhe proceset e vendimmarrjes. Procesi i zhvillimit dhe vetitë psikometrike të pyetësorëve bazohen në praktikat e bazuara në dëshmi dhe përshtatjen e kontekstit.
 • Ekspertiza e Përshtatjes: Ekipi ynë shkëlqen në përshtatjen e pyetësorëve ekzistues për t’iu përshtatur konteksteve unike të karrierës dhe jo vetëm, si dhe nevojave individuale.
 • Standardizimi: Ne sigurojmë që të gjithë pyetësorët plotësojnë standarde rigoroze për qëndrueshmëri, besueshmëri dhe vlefshmëri, duke ofruar të dhëna të drejta për vendime të informuara.
sychologist-person

Praktika profesionale